Distances LĪGUMS par interneta pakalpojuma sniegšanu


1. LĪDZĒJI

Artūrs Pugejs (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) nod. maks. kods 19098912657, no vienas puses, un Jūs kā pieteikuma formas aizpildītājs (turpmāk – Klients) no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā - Līdzēji, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

 1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieteiktā pakalpojuma sniegšanu Klientam par atlīdzību, pamatojoties uz Klienta pieteikumu Pakalpojumu sniedzēja mājas lapas elektroniskajā sistēmā (turpmāk - Pakalpojumu sniedzēja mājas lapa (www.itap.lv un www.hpx.lv) ), kurš noformēts saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja noteikto formu, un saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANA UN SAŅEMŠANA

 1. Pēc Klienta Pakalpojuma pieteikuma saņemšanas/veikšanas, Klients veic piestādītā(-o) rēķina(-u) apmaksu. Pēc apmaksas saņemšanas Pakalpojuma sniedzējs izskata pieteikumu, ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā, izskatot pieteikumu Pakalpojuma sniedzējs izsniedz pieejas datus paziņojot par to klientam Līguma noteiktajā kārtībā.

  Ja Pakalpojuma sniedzējs nepiekrīt un atsakās sniegt pieteikto pakalpojumu, Pakalpojuma sniedzējs atgriež iemaksāto naudu uz maksātāja norēķinu kontu par pasūtīto pakalpojumu un paziņo par to Klientam Līguma noteiktajā kārtībā.
  Ja Pakalpojuma sniedzējs apstiprina Pakalpojuma sniegšanu, Klientam Līgumā noteiktajā kārtībā tiek nosūtīts apstiprinājums un aktivizēts pakalpojums.

  Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības noraidīt Pakalpojuma pieteikumu vai arī atlikt apstiprinājumu, līdz Klients ir izpildījis Pakalpojuma sniedzēja noteiktos priekšnoteikumus. Pakalpojuma pieteikuma noraidījums vai apstiprinājuma atlikšana ir jāpamato un pamatojums jānosūta Klientam, - izņemot, ja nav veikta noteiktā priekšapmaksas piestādīto rēķinu apmaksa, - ne vēlāk kā trīs (3) dienu laikā Līgumā noteiktajā kārtībā.

 2. Pēc Līguma spēkā stāšanās Pakalpojuma sniedzējs piereģistrē Klientu, tā pieslēguma vārdu un paroli, un nekavējoties aktivizē Klientam Pakalpojumu. Pieslēguma vārds un parole ir konfidenciāla informācija.

 3. Tīkla pieslēguma protokola adrese ir Pakalpojuma sniedzēja īpašums, un Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Klients zaudē tiesības to izmantot.

 4. Klients nedrīkst izpaust trešajai personai viņam piešķirto pieslēguma vārdu un paroli un nes pilnu atbildību par pieslēgumu un darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa pieslēguma vārdu un paroli.

 5. Klients uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties, veicot izmaiņas konfigurācijas failos.

 6. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā apjomā.

 7. Klients apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Klienta brīva izvēle un paša atbildība. Klients ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata Internet tīklā un publicē globālā mērogā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu gan Līguma darbības laikā, gan pēc Līguma darbības beigām. Klients apņemas izmantot Internet tīklu legālā veidā, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai citiem tīkla lietotājiem. Klients var izmantot saistībā ar Pakalpojuma saņemšanu pieejamos pakalpojumus, ja vien viņš lieto atbilstošu programmatūru un ar savu rīcību nepārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu normas un Līguma noteikumus. Jebkuras informācijas, kura iegūta caur Pakalpojuma saņemšanu, izmantošana ir Klienta atbildība.

 8. Pakalpojuma sniedzējs, tā darbinieki vai pārstāvji negarantē, ka Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumi netiks traucēti, pārtraukti vai ir brīvi no kļūdām; kā arī neuzņemas garantijas attiecībā uz rezultātiem, kurus iegūst, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja serveri, un attiecībā uz informācijas, kas iegūta caur Pakalpojuma sniedzēja serveri, precizitāti vai ticamību, ja vien tas tieši nav noteikts Līgumā. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Klienta globāli publicētās informācijas drošību, kvalitāti, izcelsmi un saglabāšanu.

 9. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas garantijas par Pakalpojuma atbilstību kādam mērķim un nav atbildīgs ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Klients Pakalpojuma izmantošanas rezultātā vai Pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma dēļ. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par Klienta datu (informācijas) un datņu zaudējumiem, dzēsumiem vai bojājumiem.

 10. Līdzēji apzinās, ka dažādu iemeslu dēļ var notikt Pakalpojuma pārtraukumi.

 11. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Interneta tīkla darba traucējumiem, kas radušies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

 12. Pakalpojumu sniedzējs atbild par tā vainas izraisītiem darbības tracējumiem, ja Pakalpojums ir nepieejams:

  1. vairak kā 5 stundas no pakalpojuma pārtraukuma paziņošanas, tad Pakalpojumu sniedzējs vadās pēc Līguma 4.11.punkta un Līguma 4.11.1. punkta.

  2. vairāk kā 5 stundas, bet ne vairāk kā 1 diennakti (24 H ) pakalpojuma pārtraukšanas laika, tad Pakalpojumu sniedzējs vadās pēc Līguma 4.11.punkta un Līguma 4.11.2. punkta.

  3. vairāk kā 24 H, tad Pakalpojumu sniedzējs vadās pēc Līguma 4.11.punkta un Līguma 4.11.3. punkta.

  4. mazāk kā 5 stundas, tad Pakalpojumu sniedzējs vadās pēc Līguma 4.11.punkta un Līguma 4.11.3. punkta.

 13. Pakalpojuma sniedzējs novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Pakalpojuma sniedzēja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.

 14. Pakalpojuma pārtraukuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klienta pilnvarotā persona ir informējis Pakalpojuma sniedzēju par pārtraukumu:

  1. pa tālruni +371 2 5432205 (Latvijā) Klientam ir iespēja paziņot zvanot laikā no 10:00 - 22:00 vai sūtot SMS jebkurā diennakts laikā,
  2. pa e-pastiem admin@itap.lv, support@itap.lv Klientam ir iespēja paziņot jebkurā diennakts laikā.


 15. Klients ir atbildīgs par viņa rīcības vai nolaidības rezultātā radītiem zaudējumiem, bojājumiem vai kļūdām Pakalpojuma sniegšanā vai pieslēguma aparatūrā, kas tiek izmantota, lai Klientam tiktu nodrošināts Pakalpojums, Klients apņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar aparatūras remontu un Pakalpojuma atjaunošanu.

 16. Ja pasūtījuma formā pasūtītajs Pakalpojums iekļauj sevī izdalītu IP adresi, tā tiek reģistrēta Pakalpojumu sniedzēja elektroniskajā sistēmā, kur gan klients, gan administrators tās redz un apzinās atbildību, kas minēta Līguma 3.17 un 3.18 punktos un to apakšpunktos.

 17. Klients ir atbildīgs par:

  1. viņa rīcībā nonākušo IP adresi(-ēm) vai portu(-iem) un par to publicēto datu saturu, pamatojoties uz šo Līgumu un LR likumu;

  2. datiem uz Pakalpojumu sniedzēja serveru cietajiem diskiem, pamatojoties uz šo Līgumu un LR likumu;

  3. ievadītajiem datiem un to patiesumu Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas formā, kas atrodama Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā;

 18. Klienta tiesības un pienākumi:

  1. Klients aizpilda Pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas formu aiz labas gribas, norādot patiesus datus.

  2. Klients pasūtot pakalpojumu, pēc veiktās reģistrācijas (punkts 3.18.1), veic pirmo maksājumu no sava bankas konta, lai autorizētu savu privato datu patiesumu.

  3. Ja klients ir veicis nepatiesu datu ievadi, un vēlas / nevēlas turpmāku sadarbību. Klientam ir jāsazinas Līguma noteiktajā kārtība ar Pakalpojumu sniedzēju, informējot par šo situāciju.


 19. Pakalpojuma sniedzējā tiesības un pienākumi:

  1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izsniegt datus 3. personai par attiecīgajiem protiem vai IP adresēm, pamatojoties uz Līgumu un balstoties uz LR likumu.

  2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atslēgt publisku pieeju protiem vai IP adresēm, pamatojoties uz Līgumu, balstoties uz LR likumu, un starptautikajiem normatīvajiem aktiem par tikla izmantošanu.

  3. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības pārtraukt pakalpojumu, jeb kurā mirklī ar tiesībām neatgriezt iemaksātos līdzekļus, ja ir pārkāpti šī līguma punkti;

  4. Pakalpojumu sniedzējs nobloķē vai labo, pamatojoties uz Klienta lūgumu pēc šī Līguma 3.18.3 punktā noteikto, nepatiesi reģistrēto lietotāju.

  5. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības nepieslēgt pasūtīto pakalpojumu, pat tad ja tas ir apmaksāts pamatojoties uz Klienta pienākumu neizpildi, kas minēta šī Līguma 3.18. punktā


 20. Klients uzņemas pilnu atbildību par minētajiem apakšpunktiem, šī līguma 18. punktā.

 21. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā - http://www.nic.lv/resource/show/15 un https://itap.lv/noteikumi#domena-vardu-registresana.

 22. Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu citā zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem pārējās zonās - https://itap.lv/noteikumi#domena-vardu-registresana.

 23. Ja Klients pasūta drošības sertifikāta pakalpojumu, klienta pienākums ir iepazīties ar drošības sertifikātu reģistrācijas noteikumiem - https://itap.lv/noteikumi#drosibas-sertifikati.

 

4. MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA. LĪGUMSODS.

 1. Klients apmaksā Pakalpojuma sniedzējam summu, pamatojoties uz pakalpojuma pieteikumu Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā piestādītajiem rēķiniem, uzturēšanas izmaksu par pirmo un katru nākamo Pakalpojuma izvēlēto/pagarināmo periodu (1, 3, 6 vai 12 mēneši).

 2. Pakalpojuma sniedzējs informē Klientu par tarifu izmaiņām vismaz 30 dienas pirms to stāšanās spēkā, nosūtot Klientam attiecīgu paziņojumu.

 3. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Klientam rēķinu saskaņā ar Līgumu par veicamajiem maksājumiem.

 4. Klients veic maksājumu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz piestādīto rēķinu. Klients veic rēķina norādītas summas apmaksu tā rēķina norādītajā termiņā. Klients maksā nodokļus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 5. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā.

 6. Par katru nokavēto dienu Klients var tikt saukts pie līgumsoda maksas 0.2% apmērā no rēķinā norādītās summas.

 7. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir spiests atslēgt Pakalpojumu, pamatojoties uz neapmaksātiem rēķiniem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piestādīt līgumsoda rēķinu par pakalpojuma atjaunošanu septiņu (7) eiro un vienpadsmit (11) centu vērtībā.

 8. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.

 9. Klients pats norēķinās ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju (telefona/interneta kompāniju), kas nodrošina Klienta savienojumu ar Pakalpojuma sniedzēja serveri (komunikācijas mezglu).

 10. Gadījumā, ja Klients aizkavē apmaksu, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu līdz apmaksas saņemšanai.

 11. Dīkstāves gadījumā:

  1. Pamatojoties uz Līguma punktu 3.12 un Līguma 3.12.1 punktu Pakalpojumu sniedzējs piestāda rēķinu ar 20% atlaidi par nākošo mēnesi vadoties pēc Līguma 4.1 punkta.

  2. Pamatojoties uz Līguma punktu 3.12 un Līguma 3.12.2 punktu Pakalpojumu sniedzējs piestāda rēķinu ar 40% atlaidi par nākošo mēnesi vadoties pēc Līguma 4.1 punkta.

  3. Pamatojoties uz Līguma punktu 3.12 un Līguma 3.12.3 punktu Pakalpojumu sniedzējs
   nepiestāda rēķinu par nākošo mēnesi.

  4. Pamatojoties uz Līguma punktu 3.12 un Līguma 3.12.4 punktu Pakalpojumu sniedzējs vienpersonīgi vai abi Līdzēji mutiskā formā vienojas par piestādmo atlaidi nākošajam rēķinam, bet atlaide nevar būt lielāk kā Līguma 4.11.2 punktā atrunāts

5. KONFIDENCIALITĀTE


 1. Līgumsaistību izpildes gaitā Līdzējs var nodot otram Līdzējam dokumentāciju un informāciju, kura tieši norādīta kā konfidenciāla. Līdzēji apņemas pēc vislabākajām iespējām un ar vislielāko rūpību sargāt šādi apzīmētas informācijas konfidencialitāti, nekādā veidā nedarīt to zināmu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar Līdzēju vienošanos.

 2. Pēc Līguma darbības beigām, konfidencialitātes saistības paliek spēkā, Līdzēja rīcībā esošā konfidenciālā dokumentācija ir jāatgriež tās īpašniekam vai jāiznīcina.

 3. Klienta personiskie dati tiek izmantoti tikai pakalpojuma sniegšanai vai ar to saistītām darbībām, lai Pakalpojuma sniedzejs var izpildīt šo distances Līgumu.

 4. Klients varat īstenot savas piekļuves, labojumu, dzēšanas un iebildumu tiesības, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi support@itap.lv ar tēmas norādi „Personas datu dzēšana”. Ja vajadzīgs, Pakalpojumu sneidzējs vara lūgt jūs konkrēto pieprasījumu apstiprināt ticamā veidā ar pieteikuma iesniedzēja identitātes apliecinājumu. Pakalpojuma sneidzēja mērķis ir nodrošināt maksimālu drošības un konfidencialitātes līmeni. Ja nolemjat izmantot šādas tiesības, lūdzu, norādiet mums e-pasta adresi, attiecībā uz kuru šādas piekļuves, labojumu, dzēšanas un iebildumu tiesības ir īstenotas

 5. Pakalpojumu sniedzējs ievāc šādus datus, lai spētu veikt pakalpojuma sniegšanu pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr. 268:
 6. Personas dati tiek aizsargāti ar SSL Sertifikātu, Parolēšanas sistēmu, pieeju tikai no iekšējā tikla un fiksētām IP adresēm un citiem drošības pamatprincipiem.

 7. Neaktīvs - neizmantots vairk kā 1 gadu - klienta Konts tiks dzēsts un reģistrācija ar šādu pat lietotāja vārdu un paroli būs liegta Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā. Turpmāk Klienta privātie dati tiks arhivēti un uzglabāti drošā veidā uz laiku, kā nosaka LR likums par Grāmatvedību.

6. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ

 1. Līgums stājas spēkā, tikko ir pabeigta reģistrācija Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā, un tajā noteiktājā formā.

 2. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

 3. Ja Klients vēlas vienpusēji izbeigt Līguma darbību - Līguma pirmā termiņa pirmajā darbības mēnesī (30 dienas, skaitot no līguma spēkā stāšanās brīža), Klients vismaz piecas (5) darba dienas pirms šī perioda beigām rakstiski brīdina Pakalpojuma sniedzēju par Līguma izbeigšanu. Šajā gadījumā Klientam var tikt aprēķināta maksa par ar Pakalpojuma aktivizēšanu saistītajām izmaksām un izmantoto starptautisko trafiku.

 4. Gadījumā, kad Klients pēc paziņojuma par tarifu izmaiņām (Līguma 4.2.punkts) saņemšanas nevēlas turpināt Pakalpojuma saņemšanu, Klients pirms jauno tarifu spēkā stāšanās var vienpusēji izbeigt Līguma pielikuma darbību, par to vismaz piecas (5) darba dienas iepriekš rakstiski, brīdinot Pakalpojuma sniedzēju.

 5. Līdzējs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to vismaz desmit (10) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Līdzēju, ievērojot Līguma 6.4. un 6.7.punktu piemērošanas nosacījumus.

 6. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību un izbeigt Pakalpojuma sniegšanu, rakstiski brīdinot par to Klientu, ja tiek konstatēts, ka Klients savā darbībā neievēro un pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu normas, starptautisko tiesību aktu par informācijas izplatīšanu tīklā normas vai Līguma noteikumus.

 7. Līguma darbība var tikt izbeigta Līdzējiem par to vienojoties.

 8. Pēc Līguma darbības beigām Līdzējiem trīsdesmit (30) darba dienu laikā jāveic savstarpējās maksājumu saistības un norēķins un citu Līgumā noteikto saistību izpilde, ja vien Līdzēji rakstiski nevienojas citādi.

 9. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs izbeidz Pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā norādītajā Līguma darbības pēdējā dienā, un pilnībā nobloķē pieeju pie Klienta reģistrētā lietotāja Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

 10. Desmit (10) dienas pēc Līguma darbības beigām Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientam pieeju pakalpojuma serverim, tādējādi dodot iespēju Klientam nepieciešamības gadījumā rīkoties ar Klientam piederošo uz Pakalpojuma sniedzēja servera esošo informāciju - izdzēst, nokopēt vai tml. Pēc šī norādītā termiņa jebkāda Klienta pieeja serverim ir liegta un Klienta informācija uz servera var tikt likvidēta.
 11. Ja tik pārtraukts Līgums, tad Līguma pielikumu darbība arī tiek pārtraukta.
 12. Desmit (10) dienas pēc Līguma pielikuma, kas reģistrēts Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā, darbības beigām Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Klientam pieeju pakalpojuma serverim, ja vien tas nav pretrunā ar kādu no Līguma 4. punkta un/vai tā apakšpunktiem, tādējādi dodot iespēju Klientam nepieciešamības gadījumā rīkoties ar Klientam piederošo uz Pakalpojuma sniedzēja servera esošo informāciju - izdzēst, nokopēt vai tml. Pēc šī norādītā termiņa jebkāda Klienta pieeja serverim saistīta ar šo pielikumu ir liegta un Klienta informācija uz servera var tikt likvidēta.

 

7. NEPĀRVARAMA VARA

 1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus Līdzēja kontroles esoši apstākļi.

 2. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līdzējam nekavējoties jāinformē par to otru Līdzēju.

 

8. CITI NOTEIKUMI

 1. Līgums tiek pakļauts Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jautājumos, kuri nav apskatīti Līgumā, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 2. Līdzēji vienojās, ka gadījumos, kad Klients neveic maksājumu saistības Līgumā noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām.

 3. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 4. Līdzēju savstarpējie paziņojumi var tikt nosūtīti pa E –pastu, pastu, Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā pieejamo elektronisko klientu vadības sistēmu vai ar kurjeru (ja vien Līguma tekstā nav tieši norādīts sūtīšanas veids) uz zemāk minēto vai citu Līdzēja rakstiski norādīto adresi. Līgumā minētie rakstiskie paziņojumi nozīmē paziņojumus, kuri nosūtāmi pa faksimilu, pastu vai ar kurjeru.

 5. Līdzēja rekvizītu (adrese, nosaukums, juridiskais statuss, paziņojumu nosūtīšanas adrese u.tml. dati, kā arī dati, kuri nepieciešami Līguma saistību izpildes nodrošināšanai) maiņas gadījumā viņš nekavējoties rakstveidā par to informē otru Līdzēju. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja Klients savlaicīgi nav sniedzis Pakalpojumu sniedzējam informāciju par rekvizītiem un to izmaiņām.

 6. Līguma grozījumi un papildinājumi (izņemot pakalpojumus, kas reģistrēti Pakalpojumu sniedzēja mājas lapas elektroniskajā sistēmā) ir spēkā, ja tie sastādīti rakstveidā un ir abu Līdzēju parakstīti.

 7. Līgums sastādīts elektroniski. Un tas rakstīts latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku katram Līdzējam.